Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren

Van: Inez Westerhof Praktijk voor Counseling en Craniotherapie Rotterdam (KvK 71671749)
Praktijkadres: Hoofdweg 256, 2908 LC Capelle aan den IJssel
hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker:  de gebruiker van de Algemene Voorwaarden,  vertegenwoordiger van Inez Westerhof Praktijk voor Counseling en Craniotherapie Rotterdam

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker of cliënt

Overeenkomst:  de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.

 Artikel 2 Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor ieder aanbod, iedere offerte en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6. Gebruiker is geen materiële of juridische belangenbehartiger van opdrachtgever en zal opdrachtgever zodoende geen verklaring afgeven waarmee een direct materieel of juridisch belang is gemoeid. Verklaringen voor bijvoorbeeld een juridische procedure of voor een aanvraag voor een bepaalde voorziening dient u buiten gebruiker om zelf te organiseren.

Artikel 3 Aanbod en offerte

3.1.De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker is slechts aan offertes geboden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2. Een aanbod of offerte kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod of de offerte volgt.

3.3.De herroeping van een aanbod of offerte kan slechts geschieden, zolang het aanbod of de offerte niet is aanvaard en evenmin een mededeling, houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod of de offerte de mededeling dat het een vrijblijvend aanbod respectievelijk een vrijblijvende offerte betreft, dan kan de herroeping nog onverwijld na de aanvaarding geschieden.

3.4.De prijzen in genoemd aanbod of genoemde offerte zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.5.Indien de aanvaarding (niet op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is opgenomen in het aanbod of de offerte, dan is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7. Het aanbod of de offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1.De diensten van gebruiker vallen binnen de definitie van het beroep van diens beroepsverenigingen, zoals omschreven is in het beroepsprofiel van deze beroepsverenigingen. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomsten de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De met gebruiker gesloten overeenkomsten leiden voor gebruiker, gezien de aard van deze werkzaamheden, tot een inspanningsverplichting,  niet tot een resultaatsverplichting. Gebruiker zal de richtlijnen en gedragsregels van de beroepsverenigingen naar beste inzicht en vermogen naleven.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht om in goed overleg met opdrachtgever bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3.Cliënt draagt er zorg voor dat hij gebruiker tijdens het intakegesprek volledig informeert over dienst voorgeschiedenis, persoonlijke situatie, eventuele lichamelijke- en psychische klachten, eventuele eerdere behandelingen of diagnoses en andere informatie die relevant is voor de diensten die gebruiker verleent. Voor het kunnen maken van een goede analyse kan gebruiker opdrachtgever verzoeken dit schriftelijk aan te leveren.

4.4.Cliënt is en blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens eigen handelen en neemt verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaat. Hieronder wordt verstaan dat cliënt diens eigen handelen beoordeelt, open staat voor feedback en zelf het initiatief en de regie neemt om in situaties waarin dit mogelijk is, de opgedane inzichten toepasten en zijn eigen handelen bijstuurt. Vanzelfsprekend staan hierbij met nadruk het voeren van de eigen regie van cliënt en diens persoonlijke vrijheid centraal, zodat deze zich ontwikkelt zoals dit bij hem past.

4.5.Indien cliënt lichamelijke en/of psychische klachten van welke aard dan ook ervaart, zal cliënt tijdens de gehele periode dat hij diensten van gebruiker ontvangt, diens eigen huisarts over deze klachten informeren en hiervan steeds op de hoogte houden. Indien gebruiker dit voor verantwoorde dienstverlening nodig acht, kan gebruiker cliënt verzoeken dit schriftelijk aan te toen. Cliënt zal gebruiker steeds volledig informeren indien de mening van of het advies van diens huisarts, arts, psycholoog, psychiater, medisch specialist of andere zorgverlener of betrokkene relevant is voor de dienstverlening die gebruiker aan cliënt biedt.

4.6.Cliënt zal gebruiker onverwijld informeren indien diens zelfregie en zelfsturing verminderen of dusdanig ontbreken dat de dienst van gebruiker (waar voldoende zelfregie en zelfsturing voorwaarden voor zijn) onvoldoende mogelijkheden voor cliënt creëren om diens doelstellingen te behalen. Tevens zal cliënt gebruiker onverwijld informeren indien deze in ernstige mate psychische klachten ervaart, zoals het hebben van suïcidale gedachten of het hebben van een verslaving van welke aard dan ook en/of als er psychische factoren zijn die het goed functioneren van cliënt belemmeren of kunnen belemmeren.

4.7. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4.9. Cliënt vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst materiële dan wel niet-materiële schade lijden die aan cliënt toerekenbaar is.

 Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een verandering van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Annuleren of verzetten van afspraken

6.1.Cliënt dient op de afgesproken plaats en tijd aanwezig te zijn voor het ontvangen van de overeengekomen diensten. Indien cliënt niet op de afgesproken tijd en plaats aanwezig is, dan vervalt de nakoming van de afspraak voor gebruiker na 15 minuten, waarbij de oorspronkelijke betalingsverplichting voor opdrachtgever blijft bestaan.

6.2.Indien opdrachtgever of cliënt een afspraak wil afzeggen of verzetten, dient deze dit tijdig, in ieder geval 24 uur voor de afspraak, aan gebruiker kenbaar te maken.

6.3.Het afzeggen of verzetten van gemaakte afspraken door opdrachtgever of cliënt dient met een termijn van tenminste 24 uur voor aanvragen van de afspraak gedaan te worden. Binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak is het mogelijk (ook niet door middel van een ziekmelding) om de afspraak te annuleren of te verzetten.  Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen zal gebruiker in dat geval 100% van het van toepassing zijnde tarief in rekening brengen.

 Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn

7.1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

7.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. In onderling overleg kan worden besloten de overeenkomst of de uitvoering van genoemde werkzaamheden voort te zetten dan wel te beëindigen.

 Artikel 8 Honorarium

8.1. Gebruiker en opdrachtgever komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen. Het vaste honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van gebruiker en geldt voor de duur van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen dat het honorarium voor bepaalde onderdelen van de overeenkomst in hoogte afwijkt van het vaste honorarium.

8.2. Het honorarium is inclusief BTW, indien dit van toepassing is.

8.3. Gebruiker is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van het honorarium aan inflatie en marktconformiteit.

8.4. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbod en begin van uitvoering van de overeenkomst, de tarieven ten aanzien van de kosten van uitvoering van de overeenkomst voor gebruiker zijn gestegen.

8.5. Voorts mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 Artikel 9 Betaling

9.1. Betaling dient direct na een afspraak te geschieden, tenzij anders is overeengekomen, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Eventuele gehele of gedeeltelijke vergoeding door derden, zoals de zorgverzekering van opdrachtgever of cliënt, valt geheel buiten de verantwoordelijkheid van gebruiker. Informatie op diens website is ter informatie. Opdrachtgever of cliënt dient zelf bij de derde partij, zoals diens zorgverzekeraar, informatie over eventuele vergoedingen in te winnen alvorens hij bij gebruiker sessies inplant. Opdrachtgever of cliënt dient zelf alle administratie omtrent eventuele vergoedingen af te handelen. Gebruiker kan vanzelfsprekend een offerte aanleveren als dit wenselijk is en vanzelfsprekend krijgt opdrachtgever of cliënt een factuur van de dienstverlening  die gebruiker heeft geleverd.

9.2. Betaling dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

9.3. Eventuele klachten omtrent de declaratie moeten zeven dagen na de dag van verzending van de declaratie schriftelijk bij gebruiker zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever in deze geen rechten. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.6. Indien opdrachtgever of cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan gebruiker, zonder daardoor in verzuim te komen, besluiten de dienstverlening aan opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen. Gebruiker zal opdrachtgever van zijn eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst in kennis stellen.

9.7. Bij niet-betaling binnen de termijn van 14 dagen zal gebruiker aan opdrachtgever of cliënt een eerste herinnering sturen met het verzoek de factuur binnen de daarin gestelde betalingstermijn te voldoen.

9.8. Bij niet-betaling binnen de termijn die is gesteld in de eerste herinnering zal gebruiker aan opdrachtgever of cliënt een tweede herinnering sturen, verhoogd met de wettelijke rente van 1% per maand en administratiekosten, zijnde € 20,00.

9.9. Indien betaling na de tweede herinnering uitblijft, dan is gebruiker gerechtigd om incassomaatregelen te treffen. Kosten die gemoeid zijn met de incassomaatregelen komen voor rekening van opdrachtgever of cliënt.

9.10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever of cliënt zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar

9.11. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 10 Teruggave van in bruikleen gegeven zaken

10.1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken in bruikleen heeft gegeven is opdrachtgever gehouden genoemde zaken op verzoek van gebruiker of in overeenstemming met hetgeen werd overeengekomen binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

10.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 11 Incassokosten

11.1. Is opdrachtgever of cliënt  in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever of cliënt. Indien opdrachtgever of cliënt in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een maximum van € 50,00 (Zegge: vijftig euro).

11.2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

11.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

11.4.  Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12  Klachtenafhandeling

12.1 De gebruiker is lid van de “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (www.abvc.nl) en het Register Craniosacraaltherapie Nederland (www.register-rcn.nl).

12.2. Conform de Wet  kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is gebruiker aangesloten bij een onafhankelijke Geschillen- commissie. Vanuit ABvC is dit Stichting Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (www.scag.nl). Vanuit RCN is dit Stichting Zorggeschil (www.zorggeschil.nl) en tuchtcollege NWP, MBOG, RCN en Zhong.

12.3.Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever of cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker, met daarbij helder aangegeven dat dit een officiële klacht betreft. De ingebrekestelling dient zo een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

12.4.Opdrachtgever of cliënt kan zich wenden tot de beroepsverenigingen voor ondersteuning bij het ter sprake brengen of afhandelen van zijn klacht. Documentatie of informatie over het indien van een klacht zal door gebruiker onverwijld op eerste aanvraag van opdrachtgever of cliënt aan hem ter hand worden gesteld.

12.5.Indien opdrachtgever kiest voor het wenden tot de klachtenfunctionaris van de ABvC of RCN is de gebruiker gehouden hierin te participeren.

12.6. Indien de klachtenfunctionaris, opdrachtgever en gebruiker nog niet tot een oplossing komen, dan zal de klachtenfunctionaris van de ABvC of RCN op verzoek van opdrachtgever de zaak  doorgeleiden naar de geschillencommissie ter verdere afhandeling van diens klachten, bezwaren en/of grieven. Wanneer opdrachtgever verzoekt naar de geschillencommissie te willen gaan dan kunnen hieraan kosten zijn verbonden. Op de website van de geschillencommissies zoals genoemd in punt 12.2 kunnen de kosten hiervoor gevonden worden.

12.7. De Geschillencommissie heeft tot taak, alle geschillen tussen opdrachtgever en gebruiker te beslechten door middel van een uitspraak in de vorm van een bindend advies of door alsnog een schikking tussen opdrachtgever en gebruiker te bevorderen. De Geschillencommissie zal binnen een periode van 6 maanden uitspraak doen.  Opdrachtgever kan hierop niet in hoger beroep gaan.

12.8. In geval de uitspraak niet tot voldoening leidt van de opdrachtgever kan de opdrachtgever zich wenden tot de civiele rechter.

Artikel 13 Opzegging

13.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

13.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met en met instemming van opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

14.1.Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst direct te ontbinden indien opdrachtgever de verplichtingen niet of niet volledig nakomt.

14.2.Meer specifiek is gebruiker bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst direct te ontbinden indien:

-opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

-client dienst verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt of als gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat cliënt de verplichtingen niet na zal of kan komen en dit de goede en verantwoorde dienstverlening van gebruiker bemoeilijkt. Bijvoorbeeld:

-als cliënt het in artikel 4.3 en 4.6 bepaalde niet nakomt en gebruiker onvoldoende informeert;

-als de gedragingen van cliënt van dien aard zijn dat de dienstverlening van gebruiker wordt belemmerd of tegengewerkt;

-als de werkrelatie volgens gebruiker onvoldoende tot stand komt of in stand blijft

-als cliënt het intakeformulier niet volledig of naar waarheid invult of ondertekend

-als cliënt diens verantwoordelijkheid onvoldoende neemt

-als cliënt een groter beroep doet op gebruiker dan redelijkerwijs vanuit diens beroep, werkzaamheden en werkwijze verwacht kan worden;

-als de eventuele problematiek zwaarder blijkt te zijn dan vooraf ingeschat of vooraf geïnformeerd;

-als de zelfsturing en zelfregie van cliënt verminderen of dusdanig blijken te ontbreken naar de mening van gebruiker, dat de diensten van gebruiker (waar deze vaardigheden een voorwaarde voor zijn) onvoldoende mogelijkheden voor cliënt creëren om verbetering of ontwikkeling te bereiken

-als de cliënt in ernstige mate psychische klachten ervaart zoals het hebben van suïcidale gedachten, het hebben van een verslaving van welke aard dan ook of als er psychische factoren zijn die het goed functioneren van cliënt  belemmeren of kunnen belemmeren

-als cliënt niet voldoet aan de in diens eigen belang door gebruiker vooraf of tussentijds mondeling of schriftelijk gestelde voorwaarden om de overeenkomst voort te zetten, bijvoorbeeld als gebruiker in zijn rol als professional in verband met het informeren of samenwerking een brief aan diens huisarts wil sturen en cliënt hiervoor geen schriftelijke toestemming verleent, of als gebruiker in diens eigen belang cliënt aanraadt zich tevens onder behandeling te stellen c.q. diagnostiek te laten verrichten door huisarts of GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en cliënt hieraan geen gehoor geeft of wil geven. Cliënt is vrij om eventueel gegeven voorwaarden of adviezen te weigeren, echter kan gebruiker de overeenkomst dan opschorten of per direct ontbinden als deze van mening is dat goede en verantwoorde dienstverlening niet meer mogelijk is.

  1. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever of cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15   Aansprakelijkheid

15.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  Indien blijkt dat gebruiker tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien kan hij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld indien sprake is van opzet of grove nalatigheid/schuld.

15.2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

15.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;- redelijke kosten, gemaakt ter beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

15.4. Onder schade aan personen of zaken wordt niet verstaan de door opdrachtgever gemaakte kosten van maatregelen ter voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade.

15.5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met gebruiker. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes.

15.6.Gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade, die ontstaat door gedragingen en het handelen van de opdrachtgever of cliënt. Cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen handelen, zowel tijdens als buiten de dienstverlening om.

15.7.Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever of cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.8.Opdrachtgever of cliënt vrijwaren gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever of cliënt toerekenbaar is.

15.9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 Vrijwaringen

16.1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte dan wel in bruikleen gegeven materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 Artikel 17 Risico-overgang

17.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd of in bruikleen worden gegeven en daarmee in de macht van opdrachtgever of van enige door opdrachtgever aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

18.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

18.2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

18.3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

18.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

19.3.Gesprekken, sessies en behandelingen die in welke vorm dan ook tussen gebruiker en cliënt plaatsvinden worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Gebruiker zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever indien deze niet tevens cliënt is, enige mededeling doen over de persoonlijke inhoud van deze contacten tenzij cliënt hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.

19.4.Gebruiker is niet gehouden geheimhouding in acht te nemen als hij gegronde redenen heet om te menen dat het doorbreken van de geheimhouding het enige en laatste redmiddel is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel wanneer hij door wettelijke bepalingen of een rechterlijke beslissing daartoe wordt gedwongen.

19.5.Als te voorzien is dat een dergelijke situatie te zich kan voordoen, stelt gebruiker cliënt ervan op de hoogte dat hij in dat geval genoodzaakt kan zijn de geheimhouding te doorbreken, tenzij door een dergelijke mededeling acuut gevaar voor hemzelf of derden kan ontstaan.

19.6.Als gebruiker besluit tot het doorbreken van de geheimhouding dan mag die doorbreking zich niet verder uitstrekken dan in de gegeven omstandigheden vereist is.

19.7.Door het aangaan van een overeenkomst met gebruiker wordt aan gebruiker toestemming verleend voor (automatische) bewerking en opslag van de verkregen persoonsgegevens.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

20.1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

20.2. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Geschillen

21.1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

21.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22 Toepasselijk recht

22.1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23 Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

23.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien of te verkrijgen op het praktijkadres van Inez Westerhof Praktijk voor Counseling en Craniotherapie Rotterdam. Tevens zijn deze in te zien via de website van gebruiker: www.inezwesterhof.nl.

23.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

23.3. Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.